141014143611
,

เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า ของ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขส.มช.) โดยให้บริการด้วยรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฝั่งเชิงดอย เพื่อให้บริการ ขส.มช. ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้รถร่วมกันในการเดินทาง ซึ่งเป็นการใช้พลังงานได้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และลดปริมาณการใช้ยานยนต์ส่วนตัวของนักศึกษารวมถึงบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาด้านการจราจร...